36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAPILAN TEBLİGATIN ECZANELERE ULAŞMA TARİHİNE BAKILMAKSIZIN TÜM ECZANELERİN SÖZLEŞMESİ 16 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERSİZ KALACAK

Bilindiği gibi, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanarak 01.02.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İlaç Temin Protokolü, Kurum’un noter kanalı ile 16.12.2009 tarihinde yapmış olduğu Tebligat aracılığıyla, Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerli olmak kaydı ile tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından noter aracılığıyla Birliğimize yapılan tek taraflı fesih bildirimini takip eden tarihlerde, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından eczanelere gönderilen tebligatlarda da, “Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile eczane arasında, 01.02.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” doğrultusunda imzalanan sözleşmenin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasındaki Protokolün feshedilmesi nedeniyle dayanaksız kalacağı” ifade edilmiştir.

Ancak, İl Müdürlükleri tarafından gönderilen bu tebligatların meslektaşlarımıza farklı tarihlerde ulaşmış olması ve tebligat metninde, “…Ancak sözleşmeniz fesih bildiriminin tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren bir ay sonra sona ereceğinden, bu tarihe kadar Kurumumuzla yeni sözleşme imzalanması durumunda eczane provizyon ekranınız kapatılmayacaktır.” ifadesinin yer alması nedeniyle, eczanelere uygulanan fesih işleminin hangi tarihten itibaren geçerli sayılacağı konusunda Bölge Eczacı Odaları ve meslektaşlarımız tarafından çok sayıda soru iletilmektedir.

Konu hakkında Birliğimiz hukukçularının “Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Protokolün 16.01.2010 tarihi itibariyle geçerliliğini yitireceği; buna göre de, bu Protokole bağlı olarak eczaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri arasında imzalanan “tip sözleşmelerin” de 16.01.2010 tarihinden itibaren hukuki geçerliliğini yitireceği” şeklindeki görüşüne ek olarak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Metin GÜNDAY’dan da görüş alınmıştır. Alınan görüşte, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki protokolün tek yanlı olarak feshine ilişkin işlemin Sosyal Güvenlik Kurumu ile eczacılar arasında yapılmış olan “tip sözleşmeler” üzerine etkisi değerlendirilmiş ve;


- SGK ile TEB arasında akdedilen Protokolün düzenleyici bir idari işlem olduğu,

- Sözü edilen tek yanlı fesih işleminin idari yargı tarafından iptal edilmedikçe hukuka uygunluk karinesinden yararlanacağı ve 16.01.2010 tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlayarak Protokolü o tarih itibariyle geçersiz hale getireceği,

- SGK ile münferit eczacılar arasında yapılan tip sözleşmelerin birer özel hukuk sözleşmesi olmakla birlikte dayanağını SGK ve TEB arasında akdedilen ve SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilen Protokolden aldığı, bu Protokolün 16.01.2010 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacağı ve geçersiz olacağı göz önüne alındığında tip sözleşmelerin de aynı gün itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tek taraflı fesih işleminin hüküm ve sonuçlarını doğuracağı, tip sözleşmelerin de 16.01.2010 tarihinden itibaren hukuki dayanaktan yoksun hale geleceği ve bu tarih itibariyle geçerliliklerini yitireceği

İfade edilmiştir.

Bu itibarla, eczanelere Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından yapılan tebligatın tarihi ne olursa olsun, eczacılar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanmış bulunan sözleşmelerin de, Türk Eczacıları Birliği ile SGK Başkanlığı arasında imzalanmış olan protokolün geçerliliğini yitireceği 16.01.2010 (dahil) tarihinden itibaren yürürlükten kalkacağı konusunda bilgilerinizi rica ederim.