36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ İLAÇ BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONULU 2010/38 SAYILI GENELGESİ

Bilindiği gibi, 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren İlaç Takip Sistemi’nde ortaya çıkan aksaklıklar ve sistemin hayata geçmesine bağlı olarak yaşanan sorunlar nedeniyle Birliğimiz tarafından yapılan erteleme talebi ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce 02.03.2010 tarih 2010/12 sayılı Genelge yayımlanmış ve Genelge ile uygulamanın eczaneler açısından başlangıç tarihi 16.05.2010’a ertelenmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 02/03/2010 tarihinde yayımlanan 2010/12 sayılı “Karekodlu Ürün İşlemleri” konulu Genelge ile, ürünlerin çeşitli şekillerde ambalajlanmış olması sebebiyle karekodlu ilaçların İlaç Takip Sisteminden onay alınarak ödenmesi süreci yeniden belirlenmiştir.

Anılan Genelgeye göre;

“1. Üretici ve ithalatçılar tarafından ürünler sadece karekodlu olarak üretilecek, üretilen veya ithal edilen ürünler piyasaya verilmeden önce sisteme mutlaka bildirilecektir.
2. Bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren ürünlere kupür ve benzeri ödemeye esas olacak herhangi bir şey eklenmeyecektir.
3. Eczacılar, 16.05.2010 tarihine kadar sisteme satışlarını bildirmeksizin tüm ürünlerden karekod ve/veya barkod ve kupürleri kesip reçetelere ekleyerek geri ödeme kurumlarından ödenmesini talep edeceklerdir. Sadece karekodlu üretilmiş ürünlerin karekodlarının kesilmesi yeterli olacak, kupürlü üretilmiş ürünlerin kupür ve barkodları, varsa karekodları birlikte kesilecek ve reçetelere eklenecektir.
4. Karekodsuz üretilmiş veya sisteme bildirilmemiş tüm ürünler 01.06.2010 tarihine kadar kupürleri kesilerek ödenmeye devam edecektir.
5. İlaç Takip Sistemi eczacıların satışlarına 16.05.2010 tarihine kadar kapalı tutulacak ve bu tarih itibariyle sistem eczacıların satış bildirimlerine açılacaktır.
6. 01.06.2010 tarihi itibariyle piyasadaki tüm ürünler karekodlu olarak işlem görmeye başlayacaktır. Bu tarih itibariyle piyasada kalan tüm ürünler firmalar tarafından karekodlanacak, bu işlemler firma sorumluluğunda olarak ecza depoları ve eczanelerde de yapılabilecektir.”

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 2010/12 Sayılı Genelgesine paralel olarak, 09.03.2010 tarih 2010/38 Sayılı “İlaç bedellerinin ödenmesi” konulu Genelge, bugün (10.03.2010) Kurumun internet sayfasında yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2010/38 Sayılı Genelge ile, Kurum tarafından yayımlanan 2010/11 sayılı Genelge ve 25/02/2010 tarihli “Karekodlu İlaçların Ödenmesine İlişkin Duyuru” başlıklı duyuru ile yapılan düzenlemelerde değişiklik yapılması ihtiyacı doğduğu belirtilerek;

Karekodsuz ürünlerin eski şekliyle dış ambalajında bulunan fiyat kupürü ve barkodunun kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle 01/06/2010 tarihine kadar ödeneceği bildirilmiştir.

İlaç ambalajlarına karekod konulması sürecinde dış ambalajında;

a) Karekod, barkod ve fiyat kupürü (üzerinde iptal edildiğine dair ibare bulunan veya bulunmayan),
b) Karekod ve barkod,
c) Yalnızca karekod,

gibi muhtelif şekillerde üretilmiş ürünlerin karekod, barkod, fiyat kupürü ve benzeri kısımlarının tamamının kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle Kuruma gönderilmesi halinde 15/05/2010 tarihi dahil olmak üzere bedelleri ödenecektir.

Bu ürünler 16/05/2010 tarihi itibariyle yalnızca İlaç Takip Sistemi üzerinden onay alınarak Kuruma fatura edilecektir. İlaç Takip Sisteminden onay alınarak Kuruma fatura edilen ürünlerin herhangi bir bölümünün reçeteye eklenmesi gerekmemektedir.

01.06.2010 tarihi itibariyle tüm ürünler sadece İTS üzerinden onay alınarak Kuruma fatura edilecektir.

Buna göre, 2010/38 Sayılı Genelgenin yürürlüğe girdiği 09.03.2010 tarihinden önce Kurumca yayınlanan 2010/11 sayılı Genelgenin (2.5) ve (2.6) numaralı maddelerinde tanımlanan ürünler için anılan Genelge doğrultusunda İlaç Takip Sisteminden onay almış eczaneler tarafından bu onaya istinaden ürünlerin hiçbir bölümü reçeteye eklenmeden Kuruma faturalandırılabileceği;

Bu ürünlerin İlaç Takip Sisteminden onay alınmaksızın hastalara verilmiş olması durumunda ise dış ambalajlarında bulunan karekod, barkod (varsa), fiyat kupürü(varsa) ve benzeri kısımlarının tamamının kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle Kuruma faturalandırılacağı bildirilmektedir.

Fiyat kupürünün bulunmadığı durumlarda, Kurum taşra teşkilatınca yapılan kontrollerde kolaylık sağlanması amacıyla ilaç ambalajı üzerinde yer alan ilacın adının yazılı olduğu bir kısmının da reçeteye eklenmesi gerekmektedir.

Bu Genelgenin 09/03/2010 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 20/01/2010 tarihli ve 2010/11 sayılı Genelge ile 25/02/2010 tarihinde Kurum internet sayfasında yayımlanan “Karekodlu İlaçların Ödenmesine İlişkin Duyuru” yürürlükten kaldırılmıştır.