36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

T. İŞ BANKASI İLE BİRLİĞİMİZ ARASINDAKİ SÖZLEŞME YENİLENDİ. ECZANE İSKONTOSUNUN % 1 OLARAK DÜZENLENDİĞİ SÖZLEŞMELERİN YENİLENMESİ İÇİN SON TARİH 31.05.2010´DUR.

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Birliğimiz arasındaki sözleşme yenilenmiş olup, %3,5 olarak uygulanmakta olan eczane iskontosunun % 1 olarak düzenlendiği ve birkaç teknik değişikliğin yapıldığı sözleşme metni ekte sunulmaktadır. Basım aşamasında olan sözleşmeler, 03.05.2010 Pazartesi Gününden itibaren Birliğimizden temin edilebilecektir.

İmzalanan sözleşmenin, “Bankayla eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir. Nisan ayı içerisinde sözleşmelerini yenilememiş eczanelerin ödemeleri 2 (iki) ay süreyle askıya alınır. Sözleşmelerini yenilemeyen eczanelere hak etmiş olduğu bedeller, Banka tarafından bu süre sonunda ödenir. Eczaneler, yukarıda belirtilen süre kadar geç ödeme nedeniyle Banka’dan her ne altında olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacaklardır. Banka ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılacak Ek Protokol veya Protokollerle düzenleme yapılması halinde, anlaşmalı eczaneler bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür” şeklindeki V-Anlaşma Başlıklı bölümünün 5.maddesi gereğince, mevcut sözleşmelerin her yılın Nisan ayında yenilenmesi gerekmekle birlikte, 2010 yılı protokol görüşmelerinin uzaması nedeniyle bu süre aşılmış olup, 2010 yılına mahsus olmak üzere sözleşme yenileme tarihinin 31 Mayıs 2010 tarihine kadar uzatılması konusunda Bankayla mutabakata varılmıştır.

Bankanın Provizyon hizmeti aldığı Reçete Kontrol Provizyon Sistemindeki eczane iskontosu oranı, sözleşmenin yürürlüğe girdiği 01.05.2010 tarihi itibariyle, % 1 olarak düzenlenecek olup, eczanelerimizin sözleşmelerini yeniledikten sonra herhangi bir düzeltme işlemi yapmalarına gerek kalmaksızın, 01.05.2010 tarihi itibariyle sözleşmeli tüm eczaneler tarafından Bankaya %1 oranında iskonto yapılacaktır.

T.İş Bankası ile ilk defa sözleşme yapmak isteyen ve mevcut sözleşmelerini yenileyecek üyelerimiz, sözleşme formlarını 100 TL karşılığında Odanızdan temin edecek ve Bankanın Genel Müdürlüğüne veya bir Şubesine müracaat ederek sözleşme formlarını onaylatacaktır. Onaylanan sözleşme formlarının bir nüshası Bankada kalacak, bir nüshası da eczane tarafından saklanacaktır.

Üyelerinizin, mevcut sözleşmelerin 31.05.2010 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmesini ve Odanızın talep ettiği sözleşme adedinin Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter