36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

!!ÖNEMLİ Yeni sözleşme düzenlemesine göre fatura ekinde sadece döküm özet bilgisi yer alacaktır

4.ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI
4.1. Faturaların düzenlenmesi (Değişik: 28/04/2023-2023/1 Ek Protokol 3.md. Yürürlük:28/04/2023)
Sözleşmeli eczanelerce protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır. Elektronik fatura kullanan eczaneler için fatura düzenlenmesine ilişkin olarak Kurumca duyurulacak usul ve esaslara uyulacaktır.


E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır (Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç). Sadece döküm özet bilgisi faturaya ilave edilecektir. Protokolün 3.7 nci maddesi gereği karşılanan reçetelerden e- reçete olanları için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin bölge eczacı odasınca onaylanmış icmal listesinin bulunması yeterlidir.


Eczaneler faturalarını; SUT’un ilgili maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tasnif edeceklerdir.


Bu Protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilerin eczanelere müracaatlarında, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için eczane provizyon sistemi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınması zorunludur. Ancak, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınamaması durumunda, ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge ile (Provizyon sistemi üzerinden müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar), müracaat ve diğer gerekli işlemler yürütülerek verilen hizmetlere ilişkin faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak düzenlenir. Bu kişilerin Kurum bilgi işlem sistemine T.C. Kimlik Numarasının kaydının sağlanması amacı ile fatura ekinde ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge fotokopisi Kurumagönderilir.