36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SGK NIN, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN KATILIM PAYI ALINMASI HAKKINDAKİ CEVABİ YAZISI

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 17.01.2012 tarihinde yayımlamış olduğu “Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri” konulu ve 2012/2 sayılı Genelgesi’nin 2.2 Sağlık yardımları öğrenim gördükleri okullarınca karşılanan öğrenciler maddesi gereğince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin sağlık hizmetleri ve tedavi yardımlarının 01.01.2012 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna devralındığı açıklanmıştı.

Ancak söz konusu devir işlemi hakkındaki bu Genelgenin devrin başlangıcından itibaren 17 gün sonra 17.01.2012 tarihinde yayımlanmış olmasından ötürü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin reçetelerinin, eczacılarımız tarafından eskiden olduğu gibi 01.01.2012 tarihinden sonra da, Medula Eczane Provizyon Sistemine kaydedilmeksizin manuel olarak girilmiş olduğu, bu şekilde girilen reçetelerin ödemesinin ne şekilde yapılacağı, Medula Eczane Provizyon Sistemi’ne kayıtların aranıp aranmayacağı konusunda eczacılarımızı mağdur etmeyecek bir uygulamanın ortaya konulması ve eczacılarımıza duyurulmak üzere Birliğimize bilgi verilmesi amacıyla, Kuruma 03.02.2012 tarihinde 38.B.01.05.1.00769 sayılı bir yazı gönderilmiş olup, öncesinde de 23.01.2012 tarih, 38.B.01.05.1.000605 sayı ve 01.02.2012 tarih, 38.B.01.05.1.000728 sayılı yazılarımız ile de, aynı konu hakkında gerekli başvurular yapılmıştı.

Konu hakkındaki bu üç yazımıza cevap alınamaması üzerine son olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna 09.02.2012 tarihinde 38.B.01.05.000822 sayılı bir yazımız gönderilerek, Kuruma devri gerçekleşmeden önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin kendilerine yazılmış olan reçeteler için muayene katılım payı ve ilaç katılım payı ödemedikleri belirtilmiş ve devir sonrasında bu öğrencilerden muayene ve ilaç katılım payı alınıp alınmayacağı, alınmayacak ise Medula’da gerekli düzenlemelerin yapılarak geriye dönük olarak alınmış olan bu katılım payları hakkındaki gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesine izin verilmesi talep edilmişti.


Kurum tarafından Birliğimize cevaben 07.03.2012 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.04.06/10199/136463-4542516 sayılı bir yazı gönderilmiş olup, bu yazıda, 5510 sayılı Kanunda yer alan “Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı” başlıklı üçüncü bölümünün “Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler” başlıklı 69 uncu maddesinde katılım payı alınmayacak hallerin belirlenmiş olduğu belirtilerek, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyanlar”ın bu madde hükmünde tanımlanan kişiler arasında yer almamasından dolayı, 01.01.2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası kapsamına alınan bu öğrencilerden 5510 sayılı Kanunun 68 inci maddesi hükümleri doğrultusunda Kurumca katılım payı alınması gerektiği bildirilmiştir.

01.01.2012 tarihinden bu yana Medula Sistemi’ne kaydı yapılamamış olan bu öğrencilere ait reçetelerin sisteme tekrar girilebilmesi için de gerekli teknik çalışmanın yapılması amacıyla Kurum ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

Ayrıca 01.01.2012 tarihinden önce İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin 2684 sayılı Kanun’un 10 uncu Maddesi ve 10.08.2007 tarih ve 26932 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 31 inci Maddesi uyarınca öğrencilerin tümünün muayene ve tedavi giderleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nca karşılanmakta iken bu öğrencilerin SGK’ya devri sonrasında muayene ve ilaç giderlerinden katılım payı alınacak olmasının öğrencileri mağdur edecek bir uygulama olduğu açıktır. Bu uygulamanın önüne geçilebilmesi ve önceki şekliyle sürdürülmesi amacıyla da gerekli yasal düzenlemeler yapılması gerekmekte olup, bu yasal düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla da Birliğimiz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmektedir.

Kurumun 07.03.2012 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.04.06/10199/136463-4542516 sayılı cevabi yazısı ekte tarafınıza sunulmakta olup, gereği hususunu bilgilerinize saygılarımla rica ederim.


Ek-1