36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

TEB VE ECZACI ODALARI NDAN EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI

1 EKİMDE YAPILACAK EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI HAKKINDA DUYURU
- Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12) (Maliye Bakanlığı’ndan),
- 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan)
- Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmış ve yapılan bu değişikliklerle;
a) Birinci basamak sağlık hizmetlerine 2 TL katılım payı getirilmiş,
b) Hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları; 01/10/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş,
c) Kamu kurum ıskontolarında ve ilaç fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili esaslarda yeni düzenlemeler yapılmış,
d) İlaç fiyat değişiklikleri zorlaştırılmıştır.
Hükümetin özellikle sağlık harcamalarında önemli tasarruflar yapılmasını planladığı “Orta Vadeli Programı” çerçevesinde alınan bu tedbirlerin ilaç ve eczacılık alanı üzerinde yaratacağı etkilerle ilgili endişelerimiz ve karşı çıkışlarımız çeşitli tarihlerde yapılan açıklamalar ve basın toplantıları ile kamuoyuyla paylaşılmış ve Eczacı Odalarımız yapılan görüşmeler hakkında 25.09.2009 tarih ve 7134 sayılı yazımız ile bilgilendirilmiştir. Ayrıca, konuya ilişkin, Bakanlıklar, Kurumlar ve Genel Müdürlükler nezdinde yapılan girişimler devam etmektedir. Bu çerçevede, son bilgilendirmemizden bu yana, 28 Eylül 2009 Pazartesi günü İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Saim Kerman’la görüşülmüş olup, 30 Eylül 2009 Çarşamba günü ilaç sanayicileri ve Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ ile tekrar bir araya gelinecektir.
Yapılan düzenlemelerin eczaneler üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak ve özellikle düşük cirolu eczaneler açısından ortaya çıkabilecek yıkıcı etkilerin önüne geçebilmek adına sürdürülen bu görüşmelerin yanı sıra, bazı uygulamaların yürürlüğe gireceği 1 Ekim 2009 tarihinde ilişikte örneği gönderilen bir Basın Açıklaması yapılacak ve eşzamanlı olarak 2009 yılı İlaç Alım Protokolü ile birlikte, 5510 sayılı Yasa’ya aykırı bulunan muayene ücretleri ve bunların eczanelerden tahsili uygulamalarına karşı ancak yürütmesinin başladığı 1 Ekim tarihinden itibaren dava açılabildiğinden, mesai saatinin başlaması ile birlikte, yürütmeyi durdurma talebi ile dava açılmış olacaktır.
Oda Başkanlarımızla yapılan birebir görüşmelerde belirlediğimiz ve 51 Eczacı Odamız tarafından ortak olarak yayınlanan deklarasyonda belirtilen ortak tavır doğrultusunda Kurum, Bakanlıklar ve konunun tarafları ile sürdürülmekte olan görüşmelerde gelinen noktayı değerlendirmek üzere, 7 Ekim 2009 Çarşamba günü saat 11.00’de TEB Merkez Heyeti Binası’nda Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir.
Diğer yandan, yapılan değişikliklerle ilgili bazı uygulamaların yürürlüğe gireceği 1 Ekim 2009 tarihinde tüm Eczacı Odalarımız tarafındankonuyu yerel basına da taşıyacak şekilde açıklamalar yapmalarının, içinden geçtiğimiz dönem göz önünde bulundurulduğunda, son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir. Yapılacak olan basın açıklamalarında; 1 Ekim tarihi aynı zamanda 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girişinin birinci yılı olması nedeniyle, bu yasal düzenleme ile birlikte yaşadığımız ve bizleri 21 Aralık “Artık Yeter!” mitingine götüren süreç de bütünleşik olarak değerlendirilmeli, o gün karşı çıktığımız kamu kurum iskontolarının yükünün son Kararname ile ağırlaştırıldığının, muayene ücreti uygulamasının yaygınlaştığının, ücretlerin artırıldığının ve karşı çıkmamıza rağmen, eczacıları tahsildar olarak gören anlayışın devam ettiğinin altı çizilmelidir.
24.000 üyemiz ve 51 eczacı odamızın desteğiyle, taleplerimiz doğrultusunda düzenleme yapılması için sürdürdüğümüz mücadele kararlılıkla devam edecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ

36. BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASI