36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

ÖNEMLİ!!!MUAYENE KATILIM PAYLARININ ECZANELERDEN TAHSİLİ UYGULAMALARI HAKKINDA

18.09.2009 tarih 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda, kurum sigortalı ve hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayeneleri için kendileri tarafından ödenmek üzere belirlenen yeni katkı payı tutarlarının uygulamasına 01.10.2009 tarihinde başlanmıştır.

Uygulamanın başladığı tarih itibariyle Kurum provizyon sistemine reçete girişi sonrasında ekrana yansıyan ve eczane tarafından tahsil edilmesi gereken tutarlar ile ilgili olarak bazı tereddütler oluştuğu üyelerimiz tarafından yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır.

Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşme yapılmış ve düzenlemeler hakkında bilgi alınmıştır. Alınan bilgiye göre, sözleşmeli eczaneler tarafından, sigortalı/hak sahibinin reçetesinde yer alan bilgilerin sisteme girişi sonrasında, sistemden alınan reçete arkası çıktısında belirtilen ifadeye uygun olarak işlem yapması gerekmektedir. Buna göre, reçete arkasında, reçete sahibinin sigortalılık durumuna bağlı olarak;

A)Ödemeniz gereken reçete muayene ücreti …. TL
B) Ödemeniz gereken muayene ücreti …. TL
C) Aldığınız ilaçlar için ödemeniz gereken fark … TL
D) Aldığınız ilaçlar için ödemeniz gereken katılım payı tutarı …. TL

İfadelerine uygun olarak, belirtilen tutarların eczane tarafından tahsili gerekmektedir. Reçete arkasında yer alan, “maaşınızdan kesilecek …….” ibareli tutarlar sigortalı/hak sahibinin gelir/aylığından kesileceğinden, bu ibarelerde yer alan tutarların eczanece tahsili söz konusu değildir.

Kurum Provizyon sisteminde eczaneler tarafından tahsil edilmek üzere tanımlı olan muayene katılım paylarının reçete arkasında yukarıdaki dört kategoriden hangisinde yer alacağı aşağıdaki gibidir:

- Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliğinde gerçekleştirilen muayeneler için 2 TL (A)
- İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurum/kuruluşları ile özel hastaneler için 3 TL (A)
- İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurum/kuruluşlarında muayene olup Kurumdan maaş almayan kişiler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayene ücretleri 8-3= 5 TL dir (B)

Yukarıda belirtilen tutarlardan (A) hastanın reçetesini yaptırdığı anda eczanede tahsil edilmek üzere reçete arkası çıktısına yansımaktadır. (B) ise, hastanın muayene olduğu bilgisinin muayene olduğu sağlık kurum/kuruluşu tarafından MEDULA Sistemine tanımlanarak, MEDULA tarafından SGK Provizyon Sistemine bildirilmesi sonrasında ekrana yansıyacaktır. Buna göre, meslektaşlarımızın reçete arkası çıktısında görülen tutarları alması gerekmekte olup; bunun dışında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Bir başka ifadeyle, Sağlık Uygulama Tebliğinde, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler dışında kalan ve “diğer” olarak tanımlanan kişilerin ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumunda muayene olmaları halinde 8 TL katılım payı tutarının eczaneden tahsil edileceği belirlenmiştir. Buna göre, diğer kapsamında yer alan bir aktif çalışanın 2.basamak sağlık kuruluşunda muayene olarak reçetesi ile eczaneye başvurması durumunda provizyon sisteminde 8 TL muayene katkı payı görünmesi beklenirken 3 TL görünebilecektir. Kalan 5 TLlik tutar, kişinin muayene işleminin ilgili sağlık kuruluşunca MEDULA sistemine tanımlanması sonrasında düzenlenecek ilk reçetesi ile eczaneye başvurmasında reçete arkası çıktısına yansıyacaktır.

Yukarıda belirtilen sigortalı/hak sahibi gruplarından ayrı olarak, yurtdışı sigortalılarının muayene katılım payları, 31.12.2008 tarih 27097 sayılı 7.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile yapılan düzenleme gereğince, 01.01.2009 tarihi itibariyle, ilgili sağlık kuruluşlarınca kişilerden tahsil edilmektedir. Eczanede bu konuda herhangi bir tahsilat yapılmaması uygulamasına devam edilecektir.

Diğer yandan, diyaliz tedavisine yönelik olarak düzenlenen reçeteler için muayene ücreti tahsil edilmemesi konusunda da düzenleme bulunmakla beraber, Birliğimize yapılan bildirimlerde, diyaliz tedavisi için düzenlenen reçeteler için de sistemde muayene katkı payı istendiği bilgisi alınmış olup, konuyla ilgili gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunulmuştur.

Birliğimiz tarafından, 2009 yılı İlaç Alım Protokolü ile birlikte, 5510 sayılı Yasa’ya da açıkça aykırı olan “muayene ücretleri ve bunların eczanelerden tahsili uygulamaları”nın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, Danıştay’da dava açılmıştır.