36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

SGK DAN MEDULA AÇIKLAMASI

Sgk: Medula Sistemi’nin Kaldırılması Söz Konusu Değil

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Medula Sistemi’nin kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Medula Sistemi’nin kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

SGK’dan yapılan açıklamada, 10 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan Medula Sistemi Hakkındaki Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ’in, "güncelliğini yitirmiş mevzuatın yürürlükten kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların sonucu" olarak hazırlandığı bildirildi. Medula Sistemi’nin yürürlükten kaldırılmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün yürürlükten kaldırılan tebliğ 7 Aralık 2006’da Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2006’da Sağlık Bakanlığı’ na bağlı hastanelerde uygulanmaya başlayan Medula Sistemi’nin 15 Aralık 2006’da özel ve üniversite hastanelerince de uygulamaya geçmesi gerektiğini düzenleyen hükümleri içermektedir. Burada belirtilen hususular geçiş aşamasında gerekli yazılım hazırlıklarının tüm özel ve üniversite hastanelerince yapılmasını içermektedir. 7 Aralık 2006’dan sonra Kurum tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğlerinde Medula Sistemi’nin hastane, eczane ve optisyenlik müesseselerince kullanılmasına ilişkin birçok detaylı düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak 25 Mart 2010 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’nin Medula Sistemi başlıklı maddesinde genel tanım ve uygulamalarına, diğer birçok maddesinde daha ayrıntılı hükümlere yer verilmektedir.

Özetle, 10 Şubat 2013 tarih ve 28555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan Medula Sistemi Hakkındaki Tebliğ’in

Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ’ güncelliğini yitirmiş hükümlerin iptalinden ibaret olup, Medula Sistemi’nin uygulanmasına ilişkin yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliğindeki hükümler çerçevesinde uygulanmasına devam edilmektedir."

AA

Not: Yürürlükten kaldırılan Tebliğ aşağıdadır.

7 Aralık 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26369

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA UYGULANAN

"MEDULA" SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, (Bundan böyle "Kurum" olarak ifade edilecektir) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigortalı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere Sağlık Hizmeti Sunucuları tarafından sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesini sağlamak amacıyla "MEDULA" adı verilen bir uygulama başlatılmıştır.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 1/9/2006 tarihinde başlanılan bu uygulamaya, kanunun 78 inci maddesi gereği Kurumla sözleşmesi olsun veya olmasın, Kuruma fatura ibraz edecek olan üniversite ve özel hastanelerin de geçmesi gerekmektedir.

Esas itibariyle dört ana Webservisi şeklinde organize edilen uygulamayla,

1. Haksahipliği,

2. Sevk, reçete, tetkik talebi,

3. Ödeme Sorgulama (Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine göre),

4. Faturalama (Fatura bilgilerinin elektronik ortamda da gönderilmesi),

işlemleri yürütülmektedir.

Konuyla ilgili Webservisi Kılavuzu, www.emekli.gov.tr internet sayfasında bulunan Duyurular’ da, Genel Sağlık Sigortası (GSS) başlıklı bölümde bulunmaktadır. Kılavuzdan da anlaşılacağı gibi Webservisleri hastanenin kendi iç işleyişini ve sistemini değiştirmeden Hastane Yönetim Sistemine entegre edilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılan tüm sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler uygulamanın içerisinde bulunmaktadır. Kısa sürede entegrasyonu yapılabilen Webservislerinin uygulamasına 15/12 / 2006 tarihine kadar geçilmesi gerekmekte olup, Sağlık Hizmet Sunucuları ile yeni dönem hizmet sözleşmelerinin yapılması ve faturaların ödenebilmesi için MEDULA sistemine entegre olunması şartı aranacaktır.

Bu nedenle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrası, 100 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri gereğince, tüm devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerin gerekli entegrasyonu yapmaları ve önlemlerini almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.