36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

OSTEOPOROZ İLAÇLARININ YAZIMI VE RAPORLARI HAKKINDA

ESKİ OSTEOPOROZ RAPORLARI İÇİN BİLGİLENDİRME


***19/10/2009 tarihinden önce çıkarılmış raporlar(bundan böyle eski raporlar diye anılacaktır) ve KMY belgeleri süresi sonuna kadar geçerlidir. (Kemik Yoğunluğu Ölçümü en erken 1 yıl sonra tekrar edilebilir ve yılda bir defadan daha sık yapılamaz şartı nedeniyle)
***Eski raporlarda herhangi bir ekleme(bifosfonat intoleransı veya ağrılı vertebral kırığı) yapılmasına gerek yoktur.
***19 Ekim 2009 öncesi KMY belgelerinde yeni genelgede belirtilen bölgelerdeki yeni değerler ARANMAYACAK, önceki genelgeye göre uygunluk gözetilecektir.
***Reçete yazımında yeni genelge dikkate alınacaktır.
***Bifosfonatlar,stronsiyum ranelat ve raloksifen’in reçeteye yazımı tüm uzman hekimlerce yapılabilecektir.
***Calcitonin’in reçetelendirilmesi ise yalnızca üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde , iç hastalıkları, FTR, ortopedi, Romatoloji ve Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılabilecektir.
Şayet raporda ağrılı vertebral kırık belirtilmişse, tüm sağlık birimlerinde görevli iç hastalıkları, FTR, ortopedi, Romatoloji ve Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca her ağrılı vertebral kırık durumunda 3 aylık tedavi dozu verilmesi koşulu ile yazılabilecektir.

OSTEOPOROZ İLAÇLARININ VERİLME ŞARTLARI
( 19 .10.2009 sonrası çıkan raporlar için)
BİFOSFONAT VERME ŞARTLARI
Vegabon,
Fosavance Andante, Bonemax
Osteomax, Didronat,
Bonviva,
Actonel,
Bonacton,
Fosamax, Osalen,
Osteomax,
Dahiliye
Ortopedi Romotoloji Kadın Doğum
FTR Uzmanları tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir
Rapora göre reçete tüm uzman hekimler tarafından
yazılabilir
Patolojik kırıkta, L1-L4/L2-L4 veya femur total veya femur boynu KMY ölçümü -1 veya daha düşük . Kırık yok ise; 65 yaş üstü; -2,5, 65 yaş altı -3 veya daha düşük olması gereklidir
STRONSİYUM RANELAT VE RALOKSİFEN VERME ŞARTLARI
Protelos Evista
Dahiliye
FTR
Ortopedi Romotoloji Kadın Doğum Uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir
Rapora göre reçete tüm uzman hekimler tarafından
yazılabilir
Bifosfanatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alamayan hastaların bu durumunun raporda belirtilmesi durumunda verilebilir
Patolojik kırıkta, L1-L4/L2-L4 veya femur total veya femur boynu KMY ölçümü -1 veya daha düşük Kırık yok ise; 65 yaş üstü; -2,5, 65 yaş altı -3 veya daha düşük olması gereklidir
KALSİTONİN VERME ŞARTLARI
Tonacalcin, Calcitonina
Biocalcin , Miacalcic
Nylex Steocin, Hubber, Salmocalcin,
Calsynar,
Dahiliye
FTR
Ortopedi Romotoloji
Kadın Doğum Uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir.
Dahiliye FTR Ortopedi Romotoloji Kadın Doğum Uzmanları reçete edebilir
AĞRILI VERTABRAL KIRIĞI BULUNAN OSTEOPOROZLU HASTALARDA; bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla her ağrılı vertebral kırık durumunda en fazla 3 aylık dozda verilir ve bu uzmanlar tarafından reçete yazılır.
AĞRILI VERTABRAL KIRIĞI BULUNMAYAN OSTEOPOROZLU HASTALARDA; osteoporozlu ve bifosfanatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalar için bu durumun sağlık Kurulu raporunda belirtilmesi halinde yalnızca üniversite veya eğitim hastanelerinde bu uzmanlarca reçete yazılabilir
Patolojik kırıkta, L1-L4/L2-L4 veya femur total veya femur boynu KMY ölçümü -1 veya daha düşük . Kırık yok ise; 65 yaş üstü; -2,5, 65 yaş altı -3 veya daha düşük olması gereklidir
AKTİF D VİTAMİNLERİ VERME KOŞULLARI
Alpha D 3,
Osteod
Calcijex ,
Rocaltrol
Osivit D 3,
One Alpha
Osteoporoz tedavisinde ödenmiyor
*** 75 yaş ve üzerindeki hastalar ile raporunda osteoprotik patolojik kalça kırığı belirtilen hastalarda KMY ÖLÇÜMÜ ŞARTI ARANMAZ
*** SUDEK ATROFİSİ İLAÇLARI: Altı ay boyunca uygulanan standart tedavilere(analjezik,fizyoterapi) rağmen yeterli cevap alınamadığının ve lokal kırığın raporda belirtilmesi halinde FTR, Ortopedi ,Romotoloji Uzm. Hekim raporlarına dayanılarak bu hekimler tarafından reçete yazıldığında ödenir
PAGET VE JÜVENİL OSTEOPOROZ İLAÇLARININ VERİLME ŞARTLARI
*** Uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce yazılır. Rapor süresi 1 yıldır.